מדיניות פרטיות

מגדלור גרופ

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות"), נועדה לתאר למשתמש (להלן: "המשתמש" או "אתם" או "אתה") את האופן שבו מגדלור – מוצרים אלטרנטיביים בע"מ ו/או חברות קשורות שלה ו/או מי מטעמן (להלן יחד: "מגדלור" ו/או "החברה") אוספת, משתמשת ומשתפת את המידע אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, בעת שימוש באתר אינטרנט זה: www.migdalor-group.com (להלן: "האתר") ו/או בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה (ביחד: "השירותים"). המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר . הדין החל על מדיניות זו הינו דין מדינת ישראל.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

על ידי השימוש בשירותים, אתם מסכימים לתנאי המדיניות, והמשך השימוש שלכם בשירותים, מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות זו. אם וככל שאתם מוסרים מידע אישי של או עבור צד שלישי כלשהוא, אתם מצהירים בזאת כי בידכם מלוא ההרשאות וההסכמות הנדרשות על פי כל דין מצד אותו צד שלישי, כנדרש וכמפורט במדיניות זו.

המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש בו

1.         מידע אנונימי: בעת שימוש בשירותים, עשויה מגדלור לאסוף מידע הנוגע לשימוש בשירותים אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם על ידי מגדלור וכן לשם שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. החברה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום השירותים של החברה.

2.         מידע אישי: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי" וביחד עם  מידע אנונימי יקרא להלן "מידע"). מגדלור עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון בעת מילוי פרטים במסגרת טופס "צרו איתנו קשר" ו/או לצורך רישום והצטרפות למאגר המשקיעים של מגדלור) ו/או מידע אישי שנאסף מהמכשיר שלכם (כגון מיקום גאוגרפי וכתובת IP) ו/או מידע שנאסף במהלך השהות שלכם באתר (כגון הרגלי גלישה, מעבר בין עמודים וכד'). בנוסף, החברה עשויה לאסוף מידע אישי במסגרת ובקשר עם אספקת השירותים המוצעים על ידי החברה, כגון, בעת הצטרפותך ורישומך להשקעה מסוימת, כפי שהחברה עשויה להציע לך מעת לעת, כמשקיע במאגר המשקיעים של החברה ("השקעה") ו/או במסגרת השתתפותך בהשקעה, כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, פרטי התקשרות כולל מספר טלפון, דוגמת חתימתך, מקום לידה, תאריך לידה, פרטי אמצעי תשלום, מספר דרכון, פרטי חשבון בנק, פרטי תאגיד (כל שישנו), צילום תעודת זהות וכל מידע אחר שהמשתמש מוסר בקשר עם ההשקעה, בכל אמצעי, לרבות, מבלי להגביל, שאלות, תכתובות ושיחות שלך עם החברה, מידע שנמסר על ידך במסגרת מילוי והגשת מסמכים הנדרשים בקשר עם ההשקעה, מידע אישי אודות אנשים הקשורים אליך כמשקיע (כגון: נציגים, עובדים, לקוחות, נאמנים, יורשים וכיוב"), ו/או אשר קשורים להשקעה וכן כל מידע אישי בקשר עם ההשקעה. יצויין כי החברה עשויה לאסוף מידע אישי אודותיך ממקורות שונים הנגישים לציבור כגון: אתרים, פנקסי הוצאה לפועל, רשויות המס, רשויות ממשלתיות, רשויות אכיפת החוק, סוכנויות דירוג אשראי, ו/או מאגרי מידע פומביים אחרים והנך מסכים לאיסוף ושימוש על ידי החברה כמפורט במדיניות זו.

3.         המידע האישי משמש את החברה למטרות הבאות:

3.1.        לשם אספקת השירותים הניתנים לכם על ידי מגדלור במסגרת האתר ו/או ההשקעה (כולל במידת הצורך, הקמת ישויות משפטיות, כגון שותפויות, וניהולם לשם ביצוע השקעה);

3.2.        מסירת מידע אישי לרשויות בהמשך לחובות דיווח החלות על החברה בקשר עם השקעה (כגון רשם השותפויות על רישומו של שותף מוגבל);

3.3.        לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים (כולל תקשורת אתכם במטרה למסור דיווחים הנוגעים להשקעה, קבלת מידע לשם העברת כספים בקשר עם השקעה, לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים ביחס להשקעה ו/או ולספק לכם מידע ביחס להשקעות אחרות שעשויות לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלותיכם;

3.4.        לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים הניתנים לכם באתר ובמסגרת השקעה;

3.5.        לשם עמידה בדין ו/או בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי (לרבות לשם ביצוע בדיקות נאותות; עמידה בדרישות הרשות לניירות ערך; מניעת הלבנת הון; מניעת פעולות טרור; ווידוא זהות המשקיע; עמידה בהוראות חסם וחרם כלכלי; עמידה בהוראות  רשויות המס והאכיפה; וכיו"ב);

3.6.        לשם עריכת ביקורות ומתן הוראות למבקרים מורשים;

3.7.        מניעת ואיתור הונאה;

3.8.        בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, או של צד שלישי שנחשף למידע האישי שלך, לרבות לשם עמידה בדין החל על החברה או צד שלישי מטעמה; לשם התגוננות בהליך משפטי; ניהול סיכונים של החברה ופעילותה; להבטיח עמידה במדיניות החברה; הגנה על החברה כנגד הונאה הפרת סודיות או גניבת זכויות קניין רוחני של החברה; קבלת ייעוץ משפטי; לשם אבטחת מידע.

3.9.        לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו.

4.         מסירת מידע על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.  משתמשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה, יודיעו על כך באמצעות : investors@migdalor.group

5.         המשתמשים אינם מחויבים על פי חוק למסור כל מידע שהוא למגדלור אולם ככל והמשתמשים יבחרו שלא למסור מידע ייתכן שמגדלור לא תוכל לספק את השירותים (כולם או חלקם).

6.         ככל שהחברה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והחברה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש

 Cookies

7.         באתר החברה נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

8.         באתר החברה נעשה גם שימוש ב- Google Analytics. ראה להלן לינק ל- Google Analytics  בכדי לגלות כיצד Google Analytics אוסף ומשתמש במידע שלך: www.google.com/policies/privacy/partners/.

שיתוף צדדים שלישיים במידע

9.       החברה עשויה להעביר מידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות זו ורק במקרים המפורטים להלן:

9.1.        ככל שזה נדרש לצורך מתן השירותים (כגון רשויות ממשלתיות; בתי משפט; בנקים וכיו"ב);

9.2.        לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים חיצוניים הקשורים במתן השירותים או מסייעים למגדלור בניהול פעילותה העסקית ו/או ניהול של השקעה מסוימת (ספקי שירותי מחשוב מבוססי ענן, למשל Dropbox; ספקי מערכות טכנולוגיות (IT); ספקי שירות עסקיים כגון: שירותי נאמנות שירותי גבייה, יועצי ביטוח, עורכי דין ורואי חשבון; ספקי ניהול שירות לקוחות ושירותים נוספים במיקור חוץ);

9.3.        ככל שהמשתמש/ת נתן/נה את הסכמתו/ה המפורשת;

9.4.        ככל שהחברה תימכר לצד שלישי ו/או שפעילותה תימכר לצד שלישי;

9.5.        המידע האישי יועבר על ידי מגדלור לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;

9.6.        במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;

9.7.        אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

9.8.        אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;

9.9.        בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

10.     החברה עשויה לספק לינקים לאתרים אחרים ו/או קישורים לאפליקציות אחרות הרי שזה נעשה לטובת נוחיותם של המשתמשים. החברה אינה אחראית לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

11.     אתה רשאי להודיע לנו שאתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשיתוף צדדים שלישיים במידע האישי שלך ככל ומידע כאמור מצוי בידינו והחברה תפעל לקיום זכויותיך בהתאם להוראות כל דין שחל.

זכויות המשתמש

12.     החברה תפעל בכדי להבטיח את הזכויות השונות העומדות לך ביחס למידע שלך, על פי הדין החל, כמפורט להלן:

12.1.     זכות עיון: קיימת לך הזכות לגשת ולעיין במידע לגביך המוחזק על ידי החברה;

12.2.     זכות תיקון: באפשרותך לבקש שנתקן ו/או שנמחק כל מידע שהחברה מחזיקה לגביך שאינו מדויק או מטעה;

12.3.     הזכות להגיש תלונה: באפשרותך להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות או לכל רשות אחרת על הדין החל. עם זאת החברה מפצירה בך לנסות להגיע לפתרון עם החברה בטרם תגיש תלונה והחברה תעשה כל מאמץ סביר להגיע לפתרון.

13.     לכל בקשה אחרת ניתן לפנות לחברה בפרטים המצויים מטה והחברה תכבד את הבקשה בהקדם ותפעל על פי הדין החל. ייתכן כי החברה תדרוש מידע נוסף כדי למלא את בקשתך, כגון לשם אימות זהותך ולשם מטרות אבטחה.

אבטחת מידע; שמירת המידע

14.     החברה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב - 100% את המידע השמור בשרתים של החברה. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. חברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

15.     החברה תשמור את המידע האישי שלך, לשם אספקת השירותים ו/או בקשר עם השקעה בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו (ראה סעיף ‏3 לעיל). ייתכן כי המידע האישי שלך יישמר על ידי החברה אף לאחר סיום ההתקשרות בינך ובין החברה והכול בהתאם וכנדרש על פי הדין החל.

16.     העברת מידע בין מדינות.

ייתכן שהחברה תעביר את המידע שלך בין מדינות. הנך מסכים להעברת המידע האישי שלך למדינות המצויות מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה זה העברת המידע תהא אך ורק בהתאם לדיני הגנת המידע החלים.

 דיוור ישיר ופרסומת

17.     החברה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

18.     אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: investors@migdalor.group

עדכונים  ותיקונים למדיניות

19.     המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות זו ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

20.     לתשומת הלב, אין השירותים מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים. ככל שהנכם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לנו כל מידע אישי.

פנה אלינו

21.     ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה: גזית 7, פתח תקווה.

 

 

עודכן לאחרונה ביום: אפריל, 2023