תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן ביחד "תנאי השימוש") יחולו על  אתר אינטרנט זה [www.migdalor-group.com] ("האתר"),  אשר מופעל ומתוחזק על ידי מגדלור – מוצרים אלטרנטיביים בע"מ ("מגדלור" ו/או "החברה"). השימוש באתר ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש להלן.

 

בעת כניסתכם לאתר הנכם נדרשים לקרוא בעיון ולהסכים לתנאי השימוש בטרם גישה ושימוש באתר. הסכמתכם להיות מחויבים לתנאי השימוש נעשית בעצם הגישה שלכם לאתר, בשימוש בו, ו/או בעת רישומכם למאגר המשקיעים של מגדלור, זאת ללא כל תנאי או הסתייגות מצדכם. ככל שקראתם את תנאי השימוש ו/או אינכם מסכימים להם, הנכם מתבקשים להימנע מלגשת ולעשות שימוש באתר ו/או להירשם למאגר המשקיעים של מגדלור.

 

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

 

אתר החברה

כל המידע והתכנים הכלולים באתר מכל מין וסוג שהוא (להלן: "המידע") מטרתם לשרת את קהל המשתמשים אשר מעוניינים להירשם למאגר המשקיעים של מגדלור כמשקיעים פוטנציאליים, ואשר אם יאושרו על ידי מגדלור, יצטרפו למאגר המשקיעים של מגדלור כחברים (להלן: "החברים במאגר"). האתר מציג (בין היתר) את פעילותה של מגדלור ותאגידים קשורים לה ואת ההשקעות המגוונות והשונות אשר נבחנות על ידיהן מעת לעת ("קבוצת מגדלור"). המידע כאמור הינו כללי בלבד ואינו ממצה את כלל התנאים או הוראות הדין אשר יחולו על ההתקשרות שבין קבוצת מגדלור ובין החברים במאגר בכל הקשור עם השקעות עתידיות, כפי שאלו יועמדו על ידי קבוצת מגדלור, בתנאים שיקבעו על ידה, לעיונם של החברים במאגר (כולם או חלקם) מעת לעת (להלן: "ההשקעות").

 

השימוש באתר

הזכות לשימוש באתר מהווה זכות אישית (ולא מסחרית). מלבד זכות השימוש כאמור, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, וכל התכנים בו, כולל תכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באתר ו/או החברים במאגר המשקיעים של מגדלור, לרבות התכתבויות (ככל שיהיו) ביניהם, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר המשקיעים של מגדלור, הינם בבעלות בלעדית או ברשות קבוצת מגדלור בלבד.

 

המידע המצוי באתר הינו נכון למועד כתיבתו, כמצוין באתר, והחברה אינה מתחייבת לעדכנו מעת לעת. בהתאם לכך, יתכן והמידע באתר לא יהא עדכני ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר. קבוצת מגדלור לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לגבי המידע המוצג באתר, לטעויות בו, לאי דיוקים, לאי שלמותו, להשמטות, לפגמים, לשגיאות הגהה, ניסוח וכיוצא באלה בגין השימוש באתר.

 

חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בתכנים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר. קבוצת מגדלור אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכני האתר, באופן מורשה או בלתי מורשה.

 

הצטרפות למאגר המשקיעים של מגדלור

המידע המצוי באתר אינו מהווה: (א) הצעה ל"הצעה לציבור", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (ב) הצעה לביצוע השקעות ו/או לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך שיונפקו בקשר עם ההשקעות; (ג) המלצה, חוות דעת או ייעוץ בקשר עם ההשקעות; (ד) התחייבות למתן תשואה כלשהי; (ה) תחליף לשיקול דעתו של המשקיע הפוטנציאלי ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי (משפטי, חשבונאי, מיסויי, כלכלי וכדומה) בכל הנוגע להשקעות.

 

משתמשים אשר יזינו את פרטיהם (שם המלא, טלפון, דואר אלקטרוני או פרטים נוספים כפי שהמגדלור תדרוש מעת לעת) באתר, תחת לשונית "השקעות אלטרנטיביות" או בכל מקום אחר בו ניתן להזין פרטים ולהצטרף למאגר של מגדלור (להלן: "הבקשה לרישום") והבקשה לרישום אושרה על ידי מגדלור (לפי שיקול דעתה הבלעדי), יצורפו אותם משתמשים כחברים במאגר, ויהיו רשאים להגיש הצעה להשתתפותם בהשקעות. במידה ומגדלור ביצעה קיבול להצעתם של מי מהחברים במאגר כלומר הבקשה לרישום התקבלה ואושרה על ידי מגדלור (לפי שיקול דעתה הבלעדי), יורשה החבר במאגר להצטרף כמשקיע לאותה השקעה ספציפית, לה הגיש הצעה בלבד (להלן: "המשקיע/ים"). יובהר כי לחבר במאגר לא מוצע לרכוש חלק במגדלור או בכל השקעה אחרת שהוצגה על ידי מגדלור, אלא רק להשקיע בהשקעה בה בחר להצטרף ואליה התקבל. לפיכך תוצאות השקעתו של חבר במאגר לא יושפעו מתוצאות קבוצת מגדלור או מתוצאות השקעות האחרות אליהם לא הגיש הצעה.

 

קבוצת מגדלור רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי (מכל סיבה שהיא) ובכפוף לכל דין שחל בעצמה או באמצעות מי מטעמה: (א) לפנות או לחלופין לא לפנות, אל החברים במאגר, כולם או חלקם, ולהציג בפניהם השקעות, בטלפון, דוא"ל ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון; (ב) לבטל או לשנות כל פנייה כאמור; (ג) להגדיל או להפחית את היקף ההשקעה, על כלל היבטיה, לרבות קביעת סכומי סף ותנאים נוספים להשתתפות משקיעים; (ד) לשנות או לבטל את תנאי ההתקשרות וכל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ו/או במידע שיועבר לחברים במאגר; (ה) לאשר ו/או לסרב לבקשתו של כל משתמש באתר להצטרף למאגר המשקיעים של מגדלור; (ו) לקבל ו/או לדחות הצעה של חבר במאגר להצטרף להשקעה כלשהי, כולה או מקצתה, אשר הוצגה בפניו ו/או בפני החברים במאגר, וזאת ללא חובת הנמקה מצדה להחלטתה זו.

 

יובהר, ההשקעות המוצעות על ידי קבוצת מגדלור אינן מהוות הצעה מחייבת של קבוצת מגדלור אשר דורשת קיבול על ידי מי החברים במאגר.

 

החברות במאגר אינה מוצעת מקום בו חברות כאמור תהיה אסורה על פי דין. החברים במאגר מתחייבים כי: (1) לא עשו ו/או יעשו שימוש אסור בתנאי השימוש; (2) יפעלו לפי הוראות הדין; (3) ימנעו מלעשות שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות קבוצת מגדלור או למשתמשים אחרים (מגדלור תקבע מתי נעשה שימוש אסור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי)

 

רשאית החברה למנוע מהמשתמש את השימוש באתר (מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה כלל), באופן זמני או לצמיתות, וכן למחוק את המשתמש מהמאגר או להפסיק את משלוח התכתובות אליו, וכל זאת על פי שיקול דעתה, מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש.

 

החברים במאגר נדרשים לקיים את כלל הבדיקות הנחוצות להם בטרם הגשת הצעה להשתתף בהשקעות. לאחר קבלת הצעתו של המשקיע על ידי קבוצת מגדלור בקשר עם ההשקעה שבחר, כל משקיע מתחייב ומאשר כי נמסר לו כל המידע שביקש לקבל וכי ההשקעה מבוצעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שערך בדיקה מקיפה לכלל הסיכונים הכרוכים בהחלטתו להשקיע וכן בחן ושקל באופן עצמאי את ההשקעה בהתחשב בכל ההיבטים המיוחדים והנסיבות הספציפיות הנוגעות לו (כגון היעדר נזילות כספית של המשקיע או מסוגלותו לספוג הפסדים במהלך פרקי זמן הנדרשים לביצוע אותה השקעה) וזאת מבלי שיהיה בכך כל שידול או ייעוץ מאת קבוצת מגדלור ו/או מי מטעמה בקשר לביצוע ההשקעה. קבוצת מגדלור עשויה לסייע ולהפנות את המשקיעים לגורמי סיכון שהיא סבורה כי נכון יהיה לשקול בכל מקרה ובכל הצעת השקעה פוטנציאלית, אולם לא יהיה בסיוע כאמור בכדי לגרוע מחובת המשקיע לערוך בדיקה ובחינה כאמור לעיל.

 

אין במידע האמור באתר ו/או בתנאי השימוש ו/או בכל מסמך אחר שקבוצת מגדלור תשלח בקשר עם השקעות, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, של קבוצת מגדלור או מי מטעמה, נושאי משרה, שותפים עסקיים, עובדים או נציגים של קבוצת מגדלור ביחס לשלמות המידע, דיוקו או ביחס לכדאיות ו/או רווחיות ההשקעה ואין לראות בו המלצה, חוות דעת או ייעוץ השקעות בקשר עם ההשקעה ו/או תחליף לשיקול דעתו של החבר במאגר ו/או לייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכד') בכל הנוגע להשקעה וליתרונות והסיכונים הכרוכים בה

 

קבוצת מגדלור עשויה להציג באתר ו/או למסור לחברים במאגר, מידע בקשר עם השקעה אפשרית, (כגון חוות דעת, כלים לניתוח מידע ועוד), אשר קיבלה מצדדים שלישיים ולפיכך אין להסתמך על המידע כאמור. בהצגת או מסירת המידע על ידי קבוצת מגדלור אין משום מצג או התחייבות של קבוצת מגדלור, במפורש או במשתמע, ביחס לנכונות, דיוק או אמינות המידע.

 

תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על הערכות ותחזיות אשר נמסרו לקבוצת מגדלור על ידי יזם הפרויקט, אינם בשליטת קבוצת מגדלור, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ועשויים להיות שונים באופן מהותי מהמוצג כתלות בגורמים שונים ומגוונים ואין בכך שנמסרו או הוצגו כדי ליצור כל התחייבות או ערבות מצידה של קבוצת מגדלור ו/או מי מטעמה. בנוסף, לא יבוצעו ביקורות חשבונאיות או בדיקות אחרות בלתי תלויות להנחות ולתחזיות כאמור, אלא אם ייכתב במפורש אחרת. למשתמשים באתר או לחברים לא תהיה כל טענה ככל שתחזיות, הנחות או בדיקות אלו לא יתממשו ו/או לא יטענו להסתמכות על ההנחות והתחזיות כמנבאות את הביצועים הפוטנציאליים של השקעה או קבוצת מגדלור. יובהר כי בהשקעות, כולן או חלקן, עשויים להיגרם הפסדים למשקיעים בהם.

 

יודגש, כי ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. כל השקעה תיעשה על סמך בדיקה שהתבצעה על ידי המשקיע ובאחריותו בלבד אודות ההשקעה ותנאיה לרבות באמצעות קבלת ייעוץ מיועצים מקצועיים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.

 

במקרה שבו אחד או יותר מגורמי הסיכון או גורמי אי-הוודאות יתגשם או אם אחת מהנחות הבסיס תתברר כבלתי נכונה או אם יקרו דברים אחרים שלא נחזו מלכתחילה כגורמי סיכון, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי ביחס לאלו שנכללו בתחזיות או ההנחות המוקדמות. קבוצת מגדלור אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות או ההנחות בהתאם למידע חדש או אירועים עתידיים, כאלה או אחרים, או לספק למשקיעים נגישות לכל מידע נוסף כאמור או לעדכן את המשקיעים לגבי קיומם של גורמי הסיכון לאחר ביצוע ההשקעה.

 

החברים במאגר נדרשים לבחון ביסודיות, ביחס לארץ אזרחותם, מקום מושבם ומקום עסקיהם, את המצב המשפטי הרלוונטי לרכישה, החזקה וסחירות ההשקעה, ובכלל זאת עליהם לבחון האם עומדים בדרישות המשפטיות הרלבנטיות להשקעה, מהן השלכות המס האפשריות לגביהם, כיצד יש ליישם את חוקי ניירות הערך לגביהם, מהן המגבלות החלות על פעולות אלו וכן האם נדרשת הסכמה ממשלתית או כל הסכמה אחרת לביצוע הפעולות.

 

בהגשת בקשתו של משתמש להצטרף למאגר וכן בהגשת כל הצעה להצטרף לכל השקעה ספציפית שתוצג על ידי קבוצת מגדלור , ככל ותוצג, החבר מצהיר ומתחייב לפי העניין, כי הוא מבין את כל התנאים המופיעים בתנאי השימוש והחלים על פעילות קבוצת מגדלור ומסכים להם.

 

יודגש כי התנאים עבור כל השקעה מסוימת כפי שאושרה על ידי קבוצת מגדלור יהיו רק על בסיס מסמכי השקעה מלאים ומפורטים בכפוף להוראות כל דין ("מסמכי ההשקעה"). המידע והנתונים הקובעים הם אלו המופיעים במסמכי ההשקעה בלבד ואם מי מהתנאים האמורים במסמכי ההשקעה נוגד או אינו עולה בקנה אחד עם המידע האמור באתר ו/או תנאי השימוש ו/או בכל מסמך שיימסר בקשר עם ההשקעות, יחולו התנאים האמורים במסמכי ההשקעה.

 

אחריות

קבוצת מגדלור אינה אחראית לתכנים פרסומים ומסרים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר וקישורים אלו נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. אתרים אלו הינם בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין והינם באחריותם הבלעדית של המשתמשים. אנו ממליצים למשתמשים לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר כזה. קבוצת מגדלור שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ככל והאתר יכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, קבוצת מגדלור אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.

 

מובהר כי, קבוצת מגדלור לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל היבט שהוא, העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או שימוש של המשתמש באופן בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. למען הסר ספק, למשתמש לא יהיו טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי קבוצת מגדלור בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש באתר. הוא ישפה אותה מפני כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השימוש כאמור.

 

מובהר כי השימוש באתר לרבות הבחירה להגיש הצעה להשתתף בהשקעה מסוימת יהיו באחריותם הבלעדית של המשתמשים באתר והחברים במאגר. בשום מקרה קבוצת מגדלור או צד אחר המעורב ביצירת האתר, או תפעולו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמשים לאתר, שימוש באתר, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו.

 

קבוצת מגדלור תהא רשאית (אך לא חייבת) מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי: (א) לערוך שינויים ושיפורים באתר, מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר כולל בהתבסס על הצעות משתמשיו, ללא כל אישור נוסף מהמציע או תשלום למציע, כאשר כל שינוי או שיפור שנעשה לאתר המבוסס על משוב או הצעה כאמור יהיה קניינה הבלעדי של קבוצת מגדלור; (ב) תהיה רשאית לכלול באתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, או כל מסמך אחר המופיע או מופץ באתר לרבות בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית) ולשנותם לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, כפי שתראה לנכון וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לפי תנאי שימוש אלה. השינויים כמפורט בסעיף זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות מסוימת. יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת מגדלור בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מקבוצת מגדלור, לפי המוקדם.

 

סודיות

מידע מכל סוג שהוא שיוצג או יימסר, בכל דרך שהיא, על ידי קבוצת מגדלור או מי מטעמה, לרבות בקשר עם השקעה ספציפית, הינו סודי, וכל גורם שנחשף אליו מתחייב שלא לעשות בו כל שימוש, אלא לצורך פנייה והגשת הצעה מטעם החבר במאגר על רצונו להצטרף לביצוע השקעה.

 

בעת הגשת הצעתו להתקבל כמשקיע כל חבר במאגר מסכים ומתחייב כי: (1) לא יגלה את המידע, כולו או חלקו, אלא לעובדיו, יועציו וסוכניו ואך ורק לשם בחינת ההשקעה הרלוונטית או מימושה (ובכל מקרה כזה, גורמים אלו יהיו מחויבים לשמור את המידע בסודיות והמידע יימסר להם בכפוף למתן התחייבות כזו מטעמם וחבר המאגר יהיה אחראי לעמידה בהתחייבויות הכלולות במסמך זה בנוגע למידע על ידי גורמים אלו); (2) מקבל המידע וכל גורם שהמקבל העביר אליו את המידע לא יעתיק או ישכפל כל מסמך שיוצג או יתקבל, כולו או חלקו; (3) במקרה שבו יחליט חבר המאגר שלא לפנות אל קבוצת מגדלור ולבקש להצטרף אל ההשקעה שהוצגה, יחזיר חבר המאגר באופן מידי את המסמכים והמידע שנמסרו לו מקבוצת מגדלור או בשם קבוצת מגדלור בקשר לאותה השקעה, וישמיד, מוקדם ככל האפשר, את כל ההעתקים של כל ניתוח, מחקר או כל מסמך שהוכן על-ידו או על-ידי מי מטעמו בקשר להשקעה, כולל, נגזרות מהמידע שהוצג או נמסר לו כאמור.

 

הבהרות על פי חוק ניירות ערך

כל הצעת השקעה הינה על בסיס חריג לפרסום תשקיף בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (חוק ניירות ערך) וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994(חוק השקעות משותפות).

 

המידע בנוגע להשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

 

מספר מוגבל של משקיעים בלבד ייחשפו לפרטי ההשקעה המלאים וזאת במסגרת הליך של משא ומתן פרטני כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו.

 

פנה אלינו

לכל שאלה או בכל נושא אחר, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים בכתובת הבאה: גזית 7, פתח תקווה ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.